Gratis Verzendkosten

Bij bestellingen boven €25,-

Webwinkel Keurmerk

Veilig Winkelen

Snelle bezorging

Binnen Nederland en België

Voordelig

Uit voorraad leverbaar

Levertijd en Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen de aanbieder Hondenbotten.com en de afnemer van welke aard dan ook, als mede op de daaruit voortvloeiende verbintenissen. Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met Hondenbotten.com overeengekomen worden.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt.

1.3 Indien enige bepaling van deze algemene verkoopvoorwaarden om welke reden dan ook niet geldig of van toepassing is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.

Artikel 2. Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen van Hondenbotten.com zijn vrijblijvend en Hondenbotten.com  behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Artikel 3. Aanvaarding

3.1 Een overeenkomst komt tot stand tussen aanbieder en afnemer indien de afnemer de bestelling heeft gedaan. Hondenbotten.com is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Hondenbotten.com dit mee binnen vijf werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 4. Prijzen

4.1 De prijzen op onze site worden altijd uitgedrukt in Euro’s inclusief BTW. Voor alle producten zijn verzendkosten verschuldigd. De afnemer is de prijs verschuldigd die aanbieder in enige schriftelijke aanbieding of anderszins het laatst aan de afnemer heeft medegedeeld onder voorbehoud van drukfouten.

4.2 Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen 2 dagen na mededeling van de prijsverhoging door Hondenbotten.com

Artikel 5. Betalingen

5.1 Alle betalingen geschieden middels vooruitbetaling of iDEAL

5.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Artikel 6. Levering

6.1 Verzending van de bestelde producten vindt plaats op het moment dat Hondenbotten.com de betaling heeft ontvangen.

6.2 Hondenbotten.com verstuurt alles als pakketpost de verzendkosten hiervan bedragen € 4,95 per verzending.Bestel bedrag boven € 25 zijn de verzendkosten gratis. Verzending buiten Nederland zijn er andere verzendkosten van toepassing. Hondenbotten.com is niet verantwoordelijk voor het transport.

Artikel 7. Levertijd

7.1 De levertijd varieert van 2 tot 5 werkdagen (na ontvangst van de betaling). De vermelde levertijd geldt als indicatie en niet als zogeheten ’fatale termijn’. Als de levertijd langer duurt dan 30 dagen na plaatsing van bestelling krijgt u hiervan bericht.
U heeft dan het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden.
Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

7.2 Aanbieder behoudt zich het recht voor bestelde producten in deelzendingen te leveren en te factureren.

Artikel 8. Reclames en aansprakelijkheid

8.1 U heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Eventuele gebleken gebreken dient u uiterlijk binnen zeven dagen na ontvangst schriftelijk en gemotiveerd aan Hondenbotten.com te melden.

8.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Hondenbotten.com de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten daarvan te restitueren. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd en compleet is.

8.3 Hondenbotten.com is nimmer aansprakelijk voor:
- schade tengevolge van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of door gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is;
- bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan;
- schade ontstaan door overmacht

Artikel 9. Bestellingen/communicatie

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Hondenbotten.com, dan wel tussen Hondenbotten.com en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Hondenbotten.com, is Hondenbotten.com niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Hondenbotten.com.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die aanbieder niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt, waaronder begrepen het geval, dat aanbieder door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is zijn diensten te verrichten.
Onder overmacht wordt onder meer begrepen:
- bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan;
- vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van aanbieder

Artikel 11. Garantie

11.1 De garantie met betrekking tot de door Hondenbotten.com geleverde producten beperkt zich, zowel voor wat betreft de inhoud als de duur ervan, tot de door de fabrikant toegekende garantie.

11.2 Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken.

Artikel 12. Diversen

12.1 Indien u aan Hondenbotten.com schriftelijk opgave doet van een adres, is Hondenbotten.com gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Hondenbotten.com schriftelijke opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

12.2 Hondenbotten.com is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestellingen gebruik te maken van derden.

12.3 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.4 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.